Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Torsdagsmøde den 10. juni 2021

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Hans-Peter Eggers, Harald Moesgaard og Hans Boel.

Så startede seniorklubben op igen med  der blev serveret suppe kl. 12:00, den suppe der var beregnet til sæsonafslutningen i 2020.

Den smagte godt og der blev taget godt fra. Stor tak til Einer for suppen og køkkenholdet med Eigil i spidsen for anretningen.

Herefter fortsatte mødet med nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe (sangen sprang vi over grundet corona)

2.  Siden sidst

3. Kommende aktiviteter

4.  Eventuelt.

2. Siden sidst. Alle var enige om at 2021 havde været svær, her følger en kort gennemgang.

Kaj Ove så fisk dagen forinden, Kurt Juel havde fanget en hø 1. marts, Eigil Amlund havde lige fanget en pighvar på 2,4 kg, Holger Riis-Jensen ( Nyt medlem ) var blevet klubmester med en fisk på 3,85 kg fordelt på 70cm, Johan havde i oktober fanget en blankfisk på 4,3 kg, Oluf havde ved Kaas overlistet en hø på 2,80kg, Bent havde fået en hø på 55cm i marts, Ken havde fået en fisk i efteråret på 6,4 kg, Einer havde 9. maj fanget en laks i Skjern å på 12,6 kg fordelt på 102cm, steen havde fanget et par høi åen sidste år, og havde i år set flere fisk. Preben havdeset en stor fisk ved dueholm, Philip havde fanget en 3-4 kg fisk ved Vridsted i efteråret, og haft en ok sæson ved kysten ligeledes i efteråret, Gustav havde fanget en 2-3 fisk i efteråret, og nu nogle hornfisk ved kysten.

 

3. Kommende aktiviteter: Der er et projekt med ettiketter på whisky det løber af stablen den 17. juni, der er skaffet folk.

inden konkurrencen skal der klippes p-pladser, de ansvarlige indkalder.

Der er bestandsanalyse i Karup å systemet, Finn har meldt sig til 30-31, og Klaus og jeg er sat på til 3/8.

Husk lav en tur kontakt og mig så vi kan få den på hjemmesiden, turen kan være alting.

Hjælp til konkurrencen.

 

4.  Eventuelt: snak

 

 

 

Bestyrelsen i Seniorklubben holdt møde den 7. december for at aftale det videre forløb i denne usædvanlige corona tid. Vi skal gerne holde liv i klubben.

Økonomi. Klubben har en god økonomi der står ca. 14000 (regnskabet vil senere blive vedhæftet denne mail). Og da det ikke er klubben formål at puge penge sammen, bestemte bestyrelsen at 2021 er kontigentfri, nye medlemmer vil dog blive afkrævet kr 200. 

Ad-hoc ture. Medlemmerne opfordres til at arrangerer ture, det behøver nødvendigvis ikke at være fisketurer, men hvadsomhelst I finder, kan være interessant.

Hvis du vil stå for en tur, skal I bare kontakte mig på 29 72 20 41, og den bliver lagt på hjemmesiden.

Storfanger 2020. Årets storfanger blev Ole Maach der 30. juli, på spinner, fangede en 90 cm lang 9,6 kg tung han havørred i Nørrekær. Stort tillykke til Ole.

Diplomet for storfangertitlen er lavet og vil blive overrakt ved først givne lejlighed. Lad håbe det bliver snart. Jeg vil få billedet af Ole med fisk lagt ind i storfangermappen, billedet med Gustav og Ole må vente.

LFSO. Som I jo ved har LFSO fået ny formand. Bestyrelsen vil arbejde på at få et møde med formanden og næstformanden, for at aftale vor indenbyrdes forhold.

Bestyrelsen, Gustav, Sigfred, Eigil og Jørn vil gerne ønske alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et godt nytår. med håbet om at det nye år bliver bedre, ihvertfald på corona fronten.

 

 

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Hans Jensen (skive), Niels A. k. Hansen og Hans Boel.

Mødet har nedenstående dagsorden.
 
 
1.  Kaffe og sang
 
2.  Siden sidst.
 
3. Kommende Aktiviteter   
 
4. Eventuelt, der må være en masse at drøfte efter coronapausen.
  
5.  Evt. Video (har du noget spændende, tag det med).
 
Der var fremlagt en medlemsliste til afkrydsning, så vi ved hvem der har været tilstede i disse coronatider. 
 
Der var mødt 22 medlemmer, og med det antal og borddækningen kunne alle corona anbefalinger i den grad overholdes, sprit var også tilstede i rigelige mængder.
 
1. Inden kaffen sang vi "Jyden han er stærk og sej"
 
2. Eigil havde fanget en på 2 kg, George  3 stk, Sigfred havde fanget fisk blandt andet en på 4,7 kg, Harald havde ikke haft heldet med sig i Karup å, men han havde fanget sin første danske laks i Stor å, en blank skønhed på 8,1 kg fordelt på 92 cm. Erik havde fanget fisk på 7, 2,5 og 2 kg, Johan havde ingen Karup å fisk, men fanget i et lokal vandløb og han havde fanget makreller i Randers Fjord. Kurt Juel havde brugt nogle orm fra hønsegården og fanget en på 1.3 kg, Poul Erik havde fanget 4 hø, Jeg 1 stk, Gustav 3 stk. Kurt Riisgård fortalte om en kanotur på Stor å, Frank havde kun fanget små fisk (dem er der mange af i åen i år), Jens Peder havde 1 på 3 kg i Karup å og fra norge havde han laks med hjem på 9 og 3 kg og fanget hø på endelave, Einer havde fanget en hø på 3,4 kg der var fuld af krebs, en dag ved Nørkjær havde han fanget 5 og i mandags 3 stk, på Resen turen fangede han også een, og i sidste uge en lille laks i Skjern å, i norge fik han 3 laks.
 
3. Sigfred og Poul Erik havde sat 10.000 ål ud i moserne. Dette fik os til at tale om ål, og vi blev enige at lave en tur efter ål i moserne, vi aftalte tirsdag den 15. sep., men Poul Erik og jeg har ændret turen til torsdag den 17. sep. Mød op i moserne ved 4-5 tiden om eftermiddagen, medbring evt. pølser eller bøf da Poul Erik tager en gril med, så vi kan grille.
Der blev talt om en guden å, men der var ikke stemning for det.
Einer vil stå for en tur til Nørkjær, det bliver når grødeslåningen er færdig.
Der bliver igen afslutningssuppe lørdag den 31. oktober kl. 12:00 i garagen, jeg laver en tilmeldingsside. 
 
4. Der har været talt om at Einer ville arrangere en tur til ELKA i Sunds, det bliver ikke i år da firmaet har coronalukket, og de henviser til deres hjemmeside.
Næste møde holdes ikke som normalt den anden torsdag, men den tredie torsdag i måneden altså den 15. oktober, det er for at der er bedre tid til at få cardinalen færdig, da der skal pakkes blade. Så bladomdelerne bedes møde op.
 

 

 
Referent: Jørn Hansen
Kaffehold: Per Mark, Sigfred Madsen og Hans Boel.
Mødet har nedestående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
 2.  Siden sidst.
 3. Kommende Aktiviteter
 4. Livshistorie ved Lars Autzen 
 5.  Eventuelt. Tips og fif, har du noget som du er glad ved i dit fiskeri, og som du mener at flere kan have glæde af, fortæl om det her. 
 7.  Evt. Video (har du noget spændende, tag det med.
 
1.  Før kaffen sang vi "Du kom med alt det der er dig"
 
2.  Siden sidst. Der var ikke mange fangster at rapporterer om. Oluf havde været dygtig og fanget en blankfisk på 53 cm og 1,64 kg. på blink, Gustav havde fanget undermålere ved Ebeltoft, På geddeturen i moserne fik Kurt Riisgaard en gedde på 70 cm, Jens Peder tog den største på hele 85 cm og Erik var så ubeskeden at fange hele 3.
Einer havde været i Stevnstrup. Finn havde været en tur på svenskekysten og han havde derfra 2 blankfisk på henholdsvis 50 og 60 cm med hjem, jeg selv har været 4 gange ved fjorden og fanget 1 enkelt undermåler.
 
3. Der blev ikke aftalt konkrete ture.
Einer vil lave en tur til Vorgod å til det stykke hvor LFSO har fiskeret, han regner med at kunne få Peder Bjerregrav til at fortælle om standpladser o.s.v. Dette bliver først efter 16. april. For at kunne fiske i Skjern å systemet skal der løses laksetegn, ligesom man skal følge reglerne, men herom senere.
Der skal også arrangeres en gudenå tur når der igen kan fanges laks, men det bliver først efter 1. april når der igen kan købes dagkort.
Jeg undersøger muligheden for at lave en fugletur.
 
4.   Lars Autzen er født i Vellev midtjylland i 43, derefter er han fyttet stort set hele landet rundt bortset fra Sjælland, han har boet i Ryslinge, Højby begge steder på Fyn, Samsø, Løgstør, Thisted og han regner med at flytte til Århus her i 2020.
Fiskeriet startede i Simested å i forbindelse ferie hos bedsteforældre, og fra Ryslinge kunne der cykles til Knudshoved hvor der kunne fiskes fra molerne, senere blev det i lillebælt, på Samsø kan alt jo fanges både på stang og garn. I Løgstør startede han med at fiske med fluer i ferskvand, ligesom han sammen med familien havde tilbagevendende ture til Omme og Skjern å. Lidt senere begyndte han fiskeri i karup å ved Hagebro, her boede her på en pension, i 2003 fik han en fluestang og fisker kun med flue nu. Han har fisket i Mandals elven siden 2004 og i 2016 blev han medlem af LFSO.
Lars sendte nu en meget velsmagende snaps fra Enghave brænderi rundt, brænderiet indehaves af et familiemedlem.
Lars er kontouddannet, Startede ved Dähnfeldt, og blev senere ansat i Odense kommune, videre til Årslev kommune hvor han blev pantefoged, og det er som sådan han har fungeret alle de steder han har boet.
 
5.  Der blev talt om diverse former for effektivt fiskeri
 
6. Der var ingen video 
 
 
 

 

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Martin Poulsen, Jørgen Carlsen og Hans Boel.
Mødet har nedestående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
2.  Årsmøde med regnskab.
3.  Siden sidst
4.  Kommende aktiviteter (Herunder dato for møde i april, påske og laksepremiere kommer i vejen).
5.  Livshistorie ved Steen Roslev
6.  Eventuelt
7.  Evt. Video (har du noget spændende, tag det med).
 
1.  Før kaffen sang vi "Jens Vejmand"
 
2.  Årsmødet vedtog at den nyværende bestyrelse fortsatte. Hvorefter Gustav fortsatte årsmødet med at fortælle om den nye betalingsmåde af kontingentet til seniorklubben. Gennem Finn Lajgaard har vi adgang til en konto inden for LFSO, derfor vil der for eftertiden kun blive accepteret overførsel fra bank/netbank til konto Reg. 8500  kontonr. 2655638981 . Hvis du ikke har netbank kan du få hjælp af en fra bestyrelsen. Kontigentet er stadig 200 kr.. Du bedes indbetale inden næste møde 13. februar, da vi skal have opdateret medlemslisten inden martsmødet.
Eigil gennemgik regnskabet fra 2019, Regnskabet var vist på projektoren.
 
3.  Siden sidst. Eigil Amlund havde været en tur på Sejerø, dog uden at fange noget, men det var en dejlig ø sagde han, Jeg selv havde fanget en målsfisk og 2 undermålere på Langerodder lige før jul, jeg havde en  0 tur tirsdag den 7. jan til Kås. Sigfred har tabt en fisk ved Stårup. Philip har haft en 0 tur til fursund. Oluf har fanget en undermåler på Hjortholm.  Einar har været ude at se efter gydning, og var lidt betænkelig. Holger har et billed på sin telefon der viser at der også kan fanges flotte overspringere i fjorden, skønheden på 4 kg er fanget ved Kås her i januar. Ole havde fanget en målsfisk .
 
4.  Der blev fastlagt en dato for mødet april, da den normale mødedag (anden torsdag i måneden) er skærtorsdag, og tredie torsdag er laksepremiere, så det blev besluttet at aprilmødet bliver afholdt torsdag den 2. april. 
Der skal males borde og bænke og det belv besluttet at det skal gøres den 20. januar kl. 09.00, der bliver lavet tilmelding, for at der kan indkøbes rundstykker, for dagen starter jo med en kop kaffe og et rundstykke.
Der blev talt om en geddetur i moserne. Kurt tilbød at finde ud af hvornår det var til at komme derud for vand, og når vejret ser rimeligt ud et par dage frem, laver vi en ad-hoc tur.
Vi vil prøve at lave en naturtur evt. til Brokholm sø.
Harald fortalte at man kan opleve sort sol i frederiksdal.
 
5.  Steen Roslev var dagens livshistorie fortæller. Steen er en rigtig Skive dreng der har haft hele sin opvækst og liv centreret om Skive. Han er født i 48 som den yngste af 7, han kom i skole i 55 som han gik ud af 10 år senere med en rimelig realeksamen. Han kom i mekanikerlære på Vulkan og blev udlært, indkaldt til flyvevåbnet i Karup i 70, og kom til varslingtjenesten efter rekrutten. Steen arbejde som lejetjener siden læretiden, og flyttede sammen med Kirsten i denne periode. Efter hjemsendelse blev han chaffør afløser og senere del af et kørselsselskab og kørte til England i en periode, hvorefter opgaverne blev mere hjemlige. Dette stoppede i 77 og Steen begyndte igen at arbejde som mekaniker. Efter diverse mekanikerjob startede han autoværksted på Væselvej hvor han arbejdede mest med lastbiler. I okt. 18 blev Steen syg og i august 19 lukkede han værkstedet.
Steen startede fiskeriet som lille dreng sammen med en større bror i Karup å, hvor alt blev fanget og spist, som ældre har han fisket meget i fjorden og i vesterhavet ved Agger, Steen blev medlem af LFSO i 91 efter et par år med årskort.
Steen er stadig gift med Kirsten og de har en søn og to døtre.
 
6.  eventuelt
 
7.  Video jeg kunne ikke få det til at virke.