Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Torsdagsmøde den 14. marts

Referent Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Per Løndal
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger. 
 
1. Før mødet afholdt Ole Maach ostesmagning som han startede på kl 12, se dette link for referat Afv. arrangem. 2019 . Før Ole fik ordet sang vi "Svantes lykkelige dag". Drer var mødt 50 medlemmer
Inden kaffe sang vi endnu en sang "sku gammel venskab".
 
2. Siden sidst. Henning havde haft nulture til Gudenåen. Kaj Ove havde 1. marts før de gule ærter fået en fin fisk på 1,7 kg og 54 cm, Kaj Ove havde dagen før set 2 sæler ved engvej i Skive. Sigfred havde været i gudenåen sammen med Einar, men uden fangst. Steen havde 1. marts fået 2 grønlændere. Georg havde fanget en lille grønlænder til genudsætning. Ole havde fanget en på 1,6 kg og 53 cm i Harre vig. Einar og Noah havde tilsammen på premiere dagen fanget 10 undermålere på næsten målet, flere af dem havde desværre mærker efter skarvnæb.  Finn havde vundet en fiskerejse til sverrige på FFFD´s messe. Claus havde fanget en undermåler 1. Marts. Holger og Jeg havde været i Mariager fjord og der opdaget at kun røde agn havde interesse. Philip havde fanget 2 grønlændere på 39 og 43 cm. Palle havde været i Mexico efter storfisk.
 
3. Kommende aktiviteter. Gustav følger udviklingen på djursland og vil lave kysttur dertil, turen bliver lavet som ad. hoc. og annonceret med mail fra mig, på samme måde vil Henning og kaj Ove stå for en Gudenå tur når laksefangsterne bliver mere stabile, sandsynligvis i april.
Før næste møde er der den allerde arrangerede tur til Jordbro Engsø, husk tilmelding til rundstykke.
Kurt fortalte at der var lavet en gydebanke for de penge der var kommet ind i forbindelse med Lasse´s Bisættelse, der er tale om 37.000 kr..
 
4. Per Løndal fortalte om sit liv. Han er født i Skive i 52, her gik han også i skole, en skole han forlod i 69 med en realeksamen.
Per kom i murerlærer i hans fars murerfirma og blev udlært i 73.
Per aftjente værnepligt i garden og vendte tilbage til skive, hvor han mødte Jutta som han blev gift med, Per og Jutta har 2 drenge.
De købte et håndværkertilbud i Hem og her boede de i 17 år, derefter flyttede de tilbage til Skive og endte på Pilevænget.
Per overtog i 97 forretningen. og havde derefter nogle hårde år med at sætte sig ind i alt det administrative. i 2001 meldte Per sig ind i LFSO.
Per overtog Dueholmvej 9 efter sin mor. En hytte der blev renoveret ligesom der også blev arbejdet på huset på Pilevænget.
I 2018 solgte Per forretningen.
Som barn blev der fisket i åen og på camping ture, ligesom der også blev camperet senere.
Efter indmeldelse i LFSO blev der også fisket i Karup å,  uden det store held, indtil han blev vist tilrette, med Johnny filthat som mentor, og så blev det til en hø på 72 cm i 3. kast, og dertil undervisning i hvor længe en fight skal vare.
 
 
5 og 6. Forsøgte at starte en video, hvilket ikke lykkedes.
 

Torsdagsmøde den 14. februar 2019

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Foredrag ved Martin Lykke Kristensen fra DTU
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger. 
 
1. Vi startede med at synge " Det er i dag et vejr". Hvorefter vi drak kaffe.
Gustav gav ordet til Ole Maach Der fortalte om den event han holder forud for næste møde om oste med smagsprøver, herom nærmere i dagsordenen for martsmødet.
 
2. Siden sidst: Der var ikke mange medlemmer der havde noget at berette. Uffe havde fanget gedder på flue i motorvejssøerne. Einar havde været i Stevnstrup, og været ude at se på gydepladser i diverse bække. Holger havde været ved salten i Mariager Fjord sammen med en ven og aldrig set så mange fisk, de havde fået 3 over målet.
 
3.  Derefter holdt Martin Lykke Kristensen phd studerende fra DTU et foredrag om de artikler der omhandler smolt og nedgængeres ophold og overlevelse i limfjorden. Det var et vildt spændende fordrag der kom til at varer 2 timer da spørgelysten var stor bagefter. jeg laver link til artiklerne.
 

Smolt:

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/12/oerreder-i-limfjorden?id=c91ad652-73d9-44e8-a28b-c1b1d455820d

Nedgængere:

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=9DAD2DC9-4A58-47DE-B3AC-A08D74CE8ED9

Roskildebesøg

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=F59C9C23-B6F7-40C1-AE48-07A9561DB114

 Mange tak til Martin for et fremragende foredrag

Da klokken nærmede sig 16 blev mødet afsluttet her.

Forud for mødet var der om formiddagen blevet pakket Cardinaler med medlemskort.

Torsdagsmøde den 10. januar 2019.

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Peder Riisgaard, Per Løndal og Hans Boel

1.  Kaffe og sang
2.  Årsmøde og regnskab
3.  Siden sidst
4.  Kommende aktiviteter
5.  Livshistorie ved Per Løndal
6.  Eventuelt
7.  Evt. video.
 
1.  47 var til stede heriblandt  Frank Knop og Steen Roslev der ønskede at blive medlemmer af klubben. Velkommen til Frank og Steen. Vi sang "Noget om kraft" af Haldan Rasmussen og så gik vi til kaffen og brødet.
 
2.  Næste punkt på dagsordenen var årsmøde med regnskab. Gustav spurgte om nogen havde forslag til ændringer af klubbens drift og ledelse? og da det ikke er var tilfældet blev det som hidtil Gustav, Sigfred, mig som Weebmaster  og Eigil tager sig af finanserne.
Eigil forlagde regnskabet som blev godkendt efter en debat om lotterierne. (se regnskab som billed ved dtte referat). Konklusionen på denne debat blev, at lotterier skal fremover være selvfinaserende. f.eks. 200 lodder af 10 kr. og indkøbt gevinster for 2000 kr. og evt. sponsor gaver. Vi regner med at der kan sælges 200 lodder pr. event.
 
3.  Siden sidst. Kaj Ove og Henning havde hver fået 2 regnbuer i en P&T. Erik havde observeret flere sæler ved Kås. Jeg selv havde været i fjordsen flere gange og fanget adskillige ørreder, men de mangler størrelse,Gustav fortalte om el fiskeri i Kolindsund, der havde været skuffende. Ole havde været mange gange i fjorden, men manglede fisk. Sigfred havde hørt at der kunne fanges tork fra høfter i Ferring, Einer havde opsøgt gydebækkene og der set en meget uens gydning, Haderis å og bækken ved klubhuseter fine, ellers er det ikke godt.
 
4.  Til næste møde den 14. februar skal der med megen stor sandsynlighed pakkes blade. Til mødet den 14. marts vil Ole Maach lave en oste event med Thiese oste (derom senere). Forud for Aprilmødet den 11. vil Einer lave en tur til Jordbro mølle å ved den nye sø, men der kommer nærmere herom senere.
 
5.  Per Løndal skulle fortalt livshistorie, men var forhindret. Per Simomsen sprang dog til med sin historie.
Per har haft en meget lokal opvækst i vridsted  og Mogenstrup området, og som barn brugte han åen meget. Da han blev gift flyttede han til Brøndum, fik 2 børn og så gik tiden med håndbold, fodbold o.s.v.. Da han fyldte 50 fik han en fluestang i gave og så var det fiskeriet der fik prioritet, ligsom LFSO´s arbejdshold og lidt senere bestyrelsesarbejdet i LFSO der blev brugt meget tid på, Per nyder det store fællesskab i LFSO.
Per er uddannet smed og har altid arbejdet med jern og metal.
 
7.  Vi startede med en youtube streaming med gydning i Ørum å på Djursland i 2014. Derefter så vi en gammel smalfim (konverteret til dvd) om de store havørreder fra Em å. Filmen var sort/hvid, men det så ud til at være meget nemt at fange en stor eller fler store fisk samme dag. Palle havde filmen med. 
 
 
 

Dsa vi denne torsdag afholdt seniorklubbens 10. års jubilæum findes referater under >Afv. arrangementer 2018< eller dette link  Afv. arrangem. 2018

Torsdagmøde den 11. oktober

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Kaj Ove Christensen, Einer Olesen og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie ved Peder Riisgaard 
4.  Kommende aktiviteter (herunder jubilæet)
5.  Eventuelt
6.  Evt. video 
 
1.  Som en hyldest til den forestående Løvfaldssommer sang vi "Du danske sommer jeg elsker dig". Herefter gik vi i gang med kaffen og brødet.
 
2.  Jens Peder havde haft  følgere, mistet fisk fanget undermålere og taget en hø på 2 kg.
Jørn Kroer havde fanget en regnbue.
Sigfred havde landet 2 på lidt under 3 kg.
Henning havde samme morgen i madkassen fanget en stor hanfisk på 81 cm og 6,5 kg, tillykke med den.
Der er også i den grad grund til at sige tillykke til Bent der i Bærs har landet årets indtil videre største fisk på lige kanp 10 kg (9,96) fordelt på 95 cm.
Peder Riisager 2 stk på 1,2 og 2kg.
Palle har på den hårde måde lært at man skal checke og udskifte sit forfang, da han fik en stor fisk på der løb med forfanget.
Poul Erik havde fanget en regnbue på 2,3 kg der var fuld af signalkrebs.
Tonny havde været i Randers Fjord og der fået en pose gode skrubber.
Einar havde, som han jo siger, fået et par stykker.
Georg havde tabt fisk, men dog fået 2  på 2,4 og 2,8 kg.
Gustav regnbue på 1,8 kg.
Philip havde fået en trøstpræmie på 2,6 kg efter at en stor fisk havde drillet ham oppe på Sdr. Resen i en times tid, denne fisk fik også chance næste dag, men ville ikke lege, derudover havde han fået 2 regnbuer.
Oluf havde fanget 3 undermålere i fjorden.
Martin har været i gudenåen og har her fået 2 små aborrer og en laks på 62 cm.  
Erik havde fanget hø på 1 kg.
Kurt havde været oppe i en bæk med tørflue og fanget mange bækørreder, lækkert fiskeri.
Ken Har været ved Lilla Edet og fået 4 laks med den største på 6,6 kg.
22 mand havde været på krebsefiskeri den 4. oktober og vi fangede en masse krebs, der blev kogt samme dag. Dagen efter var vi nogle der var ude at pille haler og kløer af. Disse blev så frosset ned.
 
Herefter kommer 2 punkter uden for dagsordenen.
Gustav opfordrer medlemmerne til at bliver bedre til at melde forfald til torsdagsmøderne. Til dagens møde var der 4 afbud, men vi var kun 39, så!
Flere medlemmer siger at de ikke får de mail jeg sender gennem hjemmesiden, jeg har lavet en forespørgsel ved hostværten og beder medlemmerne checke evt. spamfiltre.
 
3.  Peder Riisgaard fortalte om sig selv, han er fra 53 og født i Fly og bor nu i Vridsted. Peder kom i lærer som smed i Keldbjerg. Efter han var udlært, kom han til Gyro i noget han troede var midlertidigt, men blev til 30 år på denne arbejdsplads, den sidste tid inden han gik på efterløn arbejdede han i Nr. Søby.
Peder der er gift og har 2 børn, fiskede som barn i moserne og lidt i åen og hvis der var en mulighed for at komme med de  voksne til Vesterhavet var det fint, men ellers var det sønnernes fodbold der tog hans tid som voksen. Efter at han var gået på efterløn er han begyndt at fiske igen, 2016 og 2017 var rigtig gode år fiskemæssigt, men som hos mange andre halter 2018 efter.
Peder går på jagt og er i det hele taget glad for naturen.
Til sidst viste Peder en lille video af en sæl i åen der har fanget en pæn havørred, en film han havde optaget med mobiltelefonen.
 
4.  Næste møde den 8. november er jo jubilæet og i den forbindelse holder vi en frokost hvor vi mødes kl 12:00. Vi skal blandt andet have de signalkrebs vi fangede og kogte den 4. oktober, og en fiskeret og evt. andet. Madholdet er på plads og det udvidede kaffeholdet står for borddækning Kaffeholdet bliver Preben Høpfner, Uffe Hansen, Oluf Cramer og Hans Boel.
Foreningsformændeme er inviteret. Sigfred foreslår at man medbringer en spids saks til at åbne kløerne med. Hvis du har en god historie som underholdning er det super.
Der blev aftalt 2 ture. Sdr. Resen den 18. oktober (tilmeldingsside er på plads) og gudenåen mandag den 22. oktober (tilmeldingsside bliver oprettet).
 
5.  Harald sagde at han mener at julefrokosten skal være en traditionel menu, Ikke varm mad, men sild, fiskefilet og evt andre retter.
 
 
6.  Som video streamede jeg afsnit 2 i den norske serien "Den fantastiske vildlaks".
Serien findes på dr.dk

Nyeste kommentarer

23.09 | 09:34

Deltager i Sdr. Resen

...
05.09 | 10:09

Jeg kommer til torsdagsmødet kl. 9

...
06.08 | 08:08

Er på ferie.Hyg jer..

...
03.08 | 14:02

kommer ikke på torsdag den 8--8

...