Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Torsdagsmøde den 13. juni 2019

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

 
Kaffehold: Ole Rohde, Allan Weng og Hans Boel.
 

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Claus Nymann
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.
 
1.  Vi startede med kaffen før vi sang "Du danske sommer jeg elsker dig".
 
2. Siden sidst: Jens Peder havde været efter signalkrebs. Finn havde været i Gaula og Mørrum. Gustav havde om formiddagen haft en pæn fisk på i ca 10 minutter, og haft 4 kontakter. Einar fortalte om en hø på 4,8 kg. Jeg selv fortalte om min storå laks på 90cm og knapt 8 kg, den gik til biddet i min første stoå tur i år og på første kast efter ca 30 cm spin. Philip kunne fortælle om 2 tur til skjernå og 5 storå ture hvor han havde haft en følger, han havde mistet en regnbue og talt med folk ved lerdalselven blandt andet om lakseparasitten. Georg var taget på fiskeri om formiddagen til klubmesterskabet og her fanget en på 74 cm 4,4 kg, den fisk ville havde gjort ham til klubmester, da intet blev vejet ind til mesterskabet, men det var for tidligt, desværre, Georg har yderligere fanget 1 på 70 cm.
 
3.  Inden vi gik i gang med kommende aktiviteter gennemgik George den nye fangstindrapportering.
Næste møde er torsdag den 8. august. Da juli er ferietid.
Sigfred synes vi skal have en tur i moserne i august, ligesom der skal klippes kanter forud for konkurrencen. Der var stemning for at klubben skal have en krebsetur i august/september. Tonny fortalte at der var tildelt 10.000 sætteål til moserne.
Hvis du får en ide til en tur her i sommer, kontakt mig, så laver vi en tur efter makrel o.s.v..
 
4. God sommer
 
 
Om formiddagen var der mødt en 12 -13 mand til malerarbejde på klubhuset og vi malede vest- og nordfacaderne, onsdagsholdet havde tidligere malet sydsiden, øst var malet sidste år, så nu fremstår klubhuset velvedligeholdt og nymalet

Torsdagsmøde den 11. april 2019

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

 

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Claus Nymann
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger
 
1. Vi sang før kaffen "Det er i dag et vejr" Gustav ændrede dagsordenen så Jørgen Bidstrup fra Miljø- og fødevareministeriet kom til først, med hans indlæg om Jordbro engsø, som 14 medlemmer havde beset om formiddagen.
Der var 54 tilstede under Jørgen Bidstrups meget spændende foredrag med udgangspunkt i Jordbro engsø. Her kommer et meget kortfattet referat.
Jørgen startede med at redegøre for de omstændigheder der gør at der p.t. finder en lang række genopretningsprojekter sted efter 150 års landindvinding.
Efter tabet af Sønderjylland kom der en bevægelse "hvad udaf tabes skal indaf vindes" og i den anledning blev, sidst i atten hundrede tallet, et stort antal søer drænet.
Efter krigen i 40érne og 50érne var turen kommet til vandløbene, der blev gravet dybere og kanaliseret, for at engene kunne laves til kornmarker, men når eng- mosejord tørrer ud omsættes det organiske indhold i jorden og området sætter sig med ca. 1 - 3 cm om året, hvorfor dræningen ikke fungerer mere. Jørgen viste et billed af et vandløb der var blevet rørlagt i over en meters dybde i 50érne og rørene lå nu frilagte, fuldt synlige.
I 1994 kom der en EU forordning, så det var blevet muligt for EU penge at lave projekter, der havde til formål at mindske udvaskning af kvælstof, Jordbro engsø er et sådant projekt, hvor man tager lidt vand fra jordbro å, standser drænpumperne, laver lidt jordarbejde og wupti har man en stor sø på et areal som var blevet umuligt at dyrke og søen binder hvert år 11 tons kvælstof.
Jørgen var projektleder på Jordbro forklarede om arbejdets omfang og indløb og udløb o.s.v. ligesom der var en mængde spørgsmål, det blev på næsten 2 timer en rigtig fin eftermiddag.
 
2. Siden sidst. Her er der ikke meget at berette. Johan havde været i Mariager- og Randers fjord. Eigil Amlund havde feat en lille fisk i åen, Henning havde fået en stor rimte i gudenåen og Philip en undermåler i fjorden.
 
3.  Sommerfrokosten bliver i år den 9. maj, der er tilmelding, deltagelse koster 50 kr. Der er lavet tilmeldingsside.
Gustav laver djurslandstur på en dato med passende vejrudsigt. Henning står for en gudenå tur den 16. april, der er lavet tilmeldingsside.
 
4. Livshistorie sprang vi over denne gang.
 
5. Kurt sagde at Lasse´s gydebanke nu var på plads og et  besøg værd.
 
 

 

Torsdagsmøde den 14. marts

Referent Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Per Løndal
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger. 
 
1. Før mødet afholdt Ole Maach ostesmagning som han startede på kl 12, se dette link for referat Afv. arrangem. 2019 . Før Ole fik ordet sang vi "Svantes lykkelige dag". Drer var mødt 50 medlemmer
Inden kaffe sang vi endnu en sang "sku gammel venskab".
 
2. Siden sidst. Henning havde haft nulture til Gudenåen. Kaj Ove havde 1. marts før de gule ærter fået en fin fisk på 1,7 kg og 54 cm, Kaj Ove havde dagen før set 2 sæler ved engvej i Skive. Sigfred havde været i gudenåen sammen med Einar, men uden fangst. Steen havde 1. marts fået 2 grønlændere. Georg havde fanget en lille grønlænder til genudsætning. Ole havde fanget en på 1,6 kg og 53 cm i Harre vig. Einar og Noah havde tilsammen på premiere dagen fanget 10 undermålere på næsten målet, flere af dem havde desværre mærker efter skarvnæb.  Finn havde vundet en fiskerejse til sverrige på FFFD´s messe. Claus havde fanget en undermåler 1. Marts. Holger og Jeg havde været i Mariager fjord og der opdaget at kun røde agn havde interesse. Philip havde fanget 2 grønlændere på 39 og 43 cm. Palle havde været i Mexico efter storfisk.
 
3. Kommende aktiviteter. Gustav følger udviklingen på djursland og vil lave kysttur dertil, turen bliver lavet som ad. hoc. og annonceret med mail fra mig, på samme måde vil Henning og kaj Ove stå for en Gudenå tur når laksefangsterne bliver mere stabile, sandsynligvis i april.
Før næste møde er der den allerde arrangerede tur til Jordbro Engsø, husk tilmelding til rundstykke.
Kurt fortalte at der var lavet en gydebanke for de penge der var kommet ind i forbindelse med Lasse´s Bisættelse, der er tale om 37.000 kr..
 
4. Per Løndal fortalte om sit liv. Han er født i Skive i 52, her gik han også i skole, en skole han forlod i 69 med en realeksamen.
Per kom i murerlærer i hans fars murerfirma og blev udlært i 73.
Per aftjente værnepligt i garden og vendte tilbage til skive, hvor han mødte Jutta som han blev gift med, Per og Jutta har 2 drenge.
De købte et håndværkertilbud i Hem og her boede de i 17 år, derefter flyttede de tilbage til Skive og endte på Pilevænget.
Per overtog i 97 forretningen. og havde derefter nogle hårde år med at sætte sig ind i alt det administrative. i 2001 meldte Per sig ind i LFSO.
Per overtog Dueholmvej 9 efter sin mor. En hytte der blev renoveret ligesom der også blev arbejdet på huset på Pilevænget.
I 2018 solgte Per forretningen.
Som barn blev der fisket i åen og på camping ture, ligesom der også blev camperet senere.
Efter indmeldelse i LFSO blev der også fisket i Karup å,  uden det store held, indtil han blev vist tilrette, med Johnny filthat som mentor, og så blev det til en hø på 72 cm i 3. kast, og dertil undervisning i hvor længe en fight skal vare.
 
 
5 og 6. Forsøgte at starte en video, hvilket ikke lykkedes.
 

Torsdagsmøde den 14. februar 2019

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Foredrag ved Martin Lykke Kristensen fra DTU
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger. 
 
1. Vi startede med at synge " Det er i dag et vejr". Hvorefter vi drak kaffe.
Gustav gav ordet til Ole Maach Der fortalte om den event han holder forud for næste møde om oste med smagsprøver, herom nærmere i dagsordenen for martsmødet.
 
2. Siden sidst: Der var ikke mange medlemmer der havde noget at berette. Uffe havde fanget gedder på flue i motorvejssøerne. Einar havde været i Stevnstrup, og været ude at se på gydepladser i diverse bække. Holger havde været ved salten i Mariager Fjord sammen med en ven og aldrig set så mange fisk, de havde fået 3 over målet.
 
3.  Derefter holdt Martin Lykke Kristensen phd studerende fra DTU et foredrag om de artikler der omhandler smolt og nedgængeres ophold og overlevelse i limfjorden. Det var et vildt spændende fordrag der kom til at varer 2 timer da spørgelysten var stor bagefter. jeg laver link til artiklerne.
 

Smolt:

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/12/oerreder-i-limfjorden?id=c91ad652-73d9-44e8-a28b-c1b1d455820d

Nedgængere:

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=9DAD2DC9-4A58-47DE-B3AC-A08D74CE8ED9

Roskildebesøg

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=F59C9C23-B6F7-40C1-AE48-07A9561DB114

 Mange tak til Martin for et fremragende foredrag

Da klokken nærmede sig 16 blev mødet afsluttet her.

Forud for mødet var der om formiddagen blevet pakket Cardinaler med medlemskort.

Torsdagsmøde den 10. januar 2019.

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Peder Riisgaard, Per Løndal og Hans Boel

1.  Kaffe og sang
2.  Årsmøde og regnskab
3.  Siden sidst
4.  Kommende aktiviteter
5.  Livshistorie ved Per Løndal
6.  Eventuelt
7.  Evt. video.
 
1.  47 var til stede heriblandt  Frank Knop og Steen Roslev der ønskede at blive medlemmer af klubben. Velkommen til Frank og Steen. Vi sang "Noget om kraft" af Haldan Rasmussen og så gik vi til kaffen og brødet.
 
2.  Næste punkt på dagsordenen var årsmøde med regnskab. Gustav spurgte om nogen havde forslag til ændringer af klubbens drift og ledelse? og da det ikke er var tilfældet blev det som hidtil Gustav, Sigfred, mig som Weebmaster  og Eigil tager sig af finanserne.
Eigil forlagde regnskabet som blev godkendt efter en debat om lotterierne. (se regnskab som billed ved dtte referat). Konklusionen på denne debat blev, at lotterier skal fremover være selvfinaserende. f.eks. 200 lodder af 10 kr. og indkøbt gevinster for 2000 kr. og evt. sponsor gaver. Vi regner med at der kan sælges 200 lodder pr. event.
 
3.  Siden sidst. Kaj Ove og Henning havde hver fået 2 regnbuer i en P&T. Erik havde observeret flere sæler ved Kås. Jeg selv havde været i fjordsen flere gange og fanget adskillige ørreder, men de mangler størrelse,Gustav fortalte om el fiskeri i Kolindsund, der havde været skuffende. Ole havde været mange gange i fjorden, men manglede fisk. Sigfred havde hørt at der kunne fanges tork fra høfter i Ferring, Einer havde opsøgt gydebækkene og der set en meget uens gydning, Haderis å og bækken ved klubhuseter fine, ellers er det ikke godt.
 
4.  Til næste møde den 14. februar skal der med megen stor sandsynlighed pakkes blade. Til mødet den 14. marts vil Ole Maach lave en oste event med Thiese oste (derom senere). Forud for Aprilmødet den 11. vil Einer lave en tur til Jordbro mølle å ved den nye sø, men der kommer nærmere herom senere.
 
5.  Per Løndal skulle fortalt livshistorie, men var forhindret. Per Simomsen sprang dog til med sin historie.
Per har haft en meget lokal opvækst i vridsted  og Mogenstrup området, og som barn brugte han åen meget. Da han blev gift flyttede han til Brøndum, fik 2 børn og så gik tiden med håndbold, fodbold o.s.v.. Da han fyldte 50 fik han en fluestang i gave og så var det fiskeriet der fik prioritet, ligsom LFSO´s arbejdshold og lidt senere bestyrelsesarbejdet i LFSO der blev brugt meget tid på, Per nyder det store fællesskab i LFSO.
Per er uddannet smed og har altid arbejdet med jern og metal.
 
7.  Vi startede med en youtube streaming med gydning i Ørum å på Djursland i 2014. Derefter så vi en gammel smalfim (konverteret til dvd) om de store havørreder fra Em å. Filmen var sort/hvid, men det så ud til at være meget nemt at fange en stor eller fler store fisk samme dag. Palle havde filmen med. 
 
 
 

Nyeste kommentarer

20.01 | 11:41

man får mange gode og hjælpsomme informationer. virkelig god side kunne virkelig anbefales!

...
12.11 | 09:59

Kommer ikke 14/11 2019

...
23.09 | 09:34

Deltager i Sdr. Resen

...
05.09 | 10:09

Jeg kommer til torsdagsmødet kl. 9

...